Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ...... ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

 

Dosya Esas No: .../…

HACZİN KALDIRILMASI

TALEBİNDE BULUNAN

BORÇLU : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı

Adres

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarası yazılı dosyanız ile müvekkil borçlu .....
....’nin ....ili,.... ilçesi ....Mahalle ,...Caddesi ,.. pafta ,...ada,
...parselde kayıtlı taşınmazı üzerine haciz konulmuş olup haciz
tarihinden itibaren 1 yıl içinde satışı istenilip satış avansı dosyaya
yatırılmamıştır. İş bu nedenle İcra ve İflas Kanununun 106 – 110
maddeleri gereğince haczin fekki için talepte bulunmak zaruretimiz hâsıl
olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 106-110 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan ve tapu bilgileri
belirtilen....ili,....ilçesi,....Mahallesi,...Caddesi,...Pafta,...Ada,...Parsel
de kayıtlı  gayrimenkulün üzerine dosyanızdan konulan haczin İcra ve
İflas Kanununun 106–110 maddeleri gereğince fekkine karar verilerek
.....Tapu Sicil Müdürlüğüne konulan haczin kaldırılması için müzekkere
yazılmasına karar verilmesini, borçlu vekili olarak saygılarımla arz ve
talep ederim. …/…/…

 

Borçlu Vekili

Avukat Adı ve Soyadı

İmza