Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     T.C.

DENİZLİ

5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO : 2015/…	Örnek No: 22*DAVET KAĞIDI

1. Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi	:	… (T.C.:
…)

vekilleri Av. İsmail CARLIK ve Av. Canan ÖZTÜRK

Saraylar Mah. Oğuzhan Cad. 496 Sok. No:13 D:8 – DENİZLİ2. Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi	:	… (T.C.:
…)

…3. Haczin yapıldığı gün ve saat ile haczedilenlerin neyden ibaret
olduğu	:	20….960 ve 20….752 plakalı araçlar üzerine 17/04/2014
tarihinde koyulan haciz ile Acıpayam Tapu Müdürlüğü’nün
20/02/2015 tarih ve 2582 yevmiye numaralı evrakı ile … ilçesi …
mah. … sayfa … ada … parsel, … ilçesi … mah. … sayfa …
ada … parsel, … ilçesi … mah. … sayfa … ada … parselde
bulunan taşınmazlar üzerine koyulan haciz.&



-

 

,

.

<

>

H

J

X

¸

 

 

"

&

´

瑹翃tऀİcra ve İflâs Kanununun 102 nci maddesi uyarınca yapılan
haciz sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre
tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kâğıdın
tebliğ tarihinden itibaren sözü edilen Kanunun 103 üncü maddesi
gereğince (3) gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir
diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız
tebliğ olunur. 26/02/2015

(İİK m.103)

                                    
              İCRA MÜDÜRÜ

                                    
              Mühür ve İmza