Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

              T.C.	

										Örnek No: 22**

Antalya/Kemer İcra Dairesi 

  Dosya No : 2007/945 

DAVET KÂĞIDI

1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi  : Ekseli
Gıd.Tur.Teksİt.İh.P.Ltd.Şti.

2-Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi   : Vanilya
Tur.ot.inş.san.ltd.şti.

3-Haczin yapıldığı gün ve saat                   
: 23.06.2007 tarihli haciz zaptında yazılı bulunan eşyalar 

  

n

~

p

z

|

~

	İcra ve İflâs Kanununun 102 nci maddesi uyarınca yapılan haciz
sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre
tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kâğıdın
tebliğ tarihinden itibaren sözü edilen Kanunun 103 üncü maddesi
gereğince (3) gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir
diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız
tebliğ olunur. *

(İİK m.103)						

 02/11/2007

  İcra Müdürü

 Mühür ve İmza

**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek
58’e karşılık gelmektedir