Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                                  İHTARNAMEDİR

İHTAR EDEN	:

VEKİLİ		:

MUHATAP		:

 ADRES		:

KONU		:01.12.1997 BAŞLANGIÇ TARİHİNDE İŞYERİ OLARAK KULLANMA
AMACIYLA KİRALAMIŞ OLDUĞUNUZ TAŞINMAZA İLİŞKİN KİRA
SÖZLEŞMESİNİN TBK M.347/1 HÜKMÜ UYARINCA BİLDİRİM YOLUYLA SONA
ERDİĞİNE İLİŞKİN İHTARDIR.

AÇIKLAMALAR:

1)Sayın muhatap, yukarıda adresi bildirilmiş olan …………….  
  /İstanbul adresinde bulunan işyerini 01.12.1997 başlangıç
tarihli kira sözleşmesi ile kiralamış bulunmaktasınız. Belirtilen
adreste işyeri olarak kullanılan gayrimenkulü müvekkil 31.05.2013
tarihli hisse devir sözleşmesi akabinde 12.06.2013 tarihinde bunun
tapuya tescili sonucu satın almış bulunmaktadır.

2)Sayın muhatap 17 yıla yakın süredir devam eden kira akdinizin
Türk Borçlar Kanununun m.347/1; ‘’Konut ve çatılı işyeri
kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin
bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme
aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren,
sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.
Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi
izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde
bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son
verebilir.’’ hükmü ile bir kira sözleşmesinin süresinin
bitmiş olması tahliye nedeni yapılamayacağı şeklindeki genel
kurala istisna getirilmiş olup yeni düzenleme ile uzun süren kira
sözleşmelerine belirli dönemler geçtikten sonra gerekçesiz feshi
mümkün kılınmıştır.

3)Anılan hükmün uygulanma takvimine ilişkin 6101 sayılı Türk
Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun
geçici 2.maddesi; ‘’Bu Kanunun 1 inci maddesinin son cümlesi
hükmü bir defaya mahsus olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe
girmesinden önce Türk Borçlar Kanununun 347 nci maddesinin birinci
fıkrasının son cümlesinde öngörülen kira sözleşmelerinden on
yıllık uzama süresi dolmamış olmakla birlikte geri kalan süre beş
yıldan daha kısa olanlar hakkında, yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren beş yıl; on yıllık uzama süresi dolmuş olanlar hakkında
da yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl sonra
uygulanır.’’ şeklinde olup hükmün uygulanmasında olası hak
kayıplarının önlenmesi adına bir geçiş süreci
öngörülmüştür.

z

~

 h„

z

*01.12.1997 başlangıç tarihli kira sözleşmesinde kira müddeti bir
yıl olarak belirlenmiş olup 01.12.1998 tarihi ilk uzama yılı
başlangıcı olmaktadır. On yıllık uzama dönemi 30.11.1998
tarihinde dolmuş olup TBK’nun yürürlüğe girdiği tarih olan
01.07.2012 tarihinde on yıllık uzama süresini dolduran kira
akitlerinde geçiş için öngörülen iki yıllık sürenin 01.07.2014
tarihinde dolduğu gözetildiğinde müvekkil kiralayanın tek taraflı
olarak herhangi bir gerekçe göstermeden TBK m.347/1 çerçevesinde
kira akdini sona erdirdiğini bildirir işbu ihtarı tarafımıza
gönderme hakkımız hasıl olmuştur.

5)Sayın muhatap fesih bildirimi konulu işbu ihtarnamenin tarafınıza
ulaşması ile müvekkille aranızda olan sözleşmesel ilişki ortadan
kalkacak olup, taşınmazı tahliye etmemeniz halinde haksız işgalci
konumuna düşeceksiniz. Bu halde fuzuli işgale dayanan bir dava
açarak taşınmazın fesih bildiriminden sonra kullanıldığı döneme
ait ecrimisil talep etme ile kira sözleşmesinden kaynaklanan
uyuşmazlık bulunması nedeniyle tahliye davası açma hakkımız
saklıdır.

TALEP VE İHTAR 	: SAYIN MUHATAP, YUKARIDA KISACA İZAH ETMEYE
ÇALIŞTIĞIMIZ NEDENLERLE, YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ DÜZENLEME TBK
M.347/1 UYARINCA GEÇİŞ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRENİN DOLMUŞ OLDUĞU
DA GÖZETİLEREK 01.12.1997 BAŞLANGIÇ TARİHLİ KİRA
SÖZLEŞMENİZİN FESHEDİLDİĞİNİ BİLDİRİR, İŞBU BİLDİRİMİN
TARAFINIZA TEBLİĞİNDEN İTİBAREN (30) GÜN İÇİNDE SÖZ KONUSU
TAŞINMAZI TAHLİYE ETMENİZ İLE KİRA AKDİNDEN DOĞAN MUACCEL OLUP
ÖDENMEMİŞ KİRA BEDELLERİNİZ VE YAN GİDERLERİNİZ VARSA (7) GÜN
İÇİNDE ÖDEMENİZİ AKSİ TAKDİRDE HAKKINIZDA İŞBU ALACAKLARIN
TAHSİLİ VE TAHLİYENİZ İÇİN İCRA TAKİBİ BAŞLATILABİLECEĞİ
VE TAHLİYE/ECRİMİSİL DAVASI AÇILABİLECEĞİ, TÜM ALACAKLARIN
YASAL FAİZLERİ, İCRA VE DAVA MASRAFLARI VE VEKALET ÜCRETLERİ İLE
BİRLİKTE YARGI YOLU İLE TAHSİL EDİLEBİLECEĞİ VEKALETEN İHTAR
OLUNUR.10.10.2014